Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

DHL Express thông báo bảng giá năm 2017

 

Giá tăng hàng năm

DHL Express sẽ cập nhật lại bảng giá, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Tại Việt Nam, mức giá tăng trung bình sẽ là 6.9% cho các sản phẩm Ấn Định Thời Gian.
Sự thay đổi giá này áp dụng cho tất cả các hợp đồng và các bảng giá chiết khấu theo thỏa thuận trong hợp đồng.