Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Khả năng truy cập

Trang web được thiết lập nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn mới nhất theo nguyên tắc truy cập nội dung trang web WCAG.

Khả năng truy cập Web là gì?

Mục tiêu của khả năng truy cập giúp trang web có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người kể cả người khuyết tật. Điều này đòi hỏi trang web phải được thiết kế đảm bảo khả năng truy cập thông tin và các tính năng là như nhau đối với tất cả mọi đối tượng sử dụng.

Tiêu chuẩn truy cập mà DHL sử dụng là gì?

DHL xây dựng trang web cho khách hàng dựa trên Các Hướng dẫn khả năng truy cập nội dung trang web (WCAG 2.0). Cấp độ AA và các tiêu chuẩn ARIA được áp dụng đối với trang web DHL viết trên mã HTML và CSS.

Thông tin về Các hướng dẫn khả năng truy cập nội dung trang web WCAG 2.0External Link / New Window: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0